ทักษะสำหรับคนมองหางานที่จำเป็นในปัจจุบัน


เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตกำลังมองหางานใหม่ๆ หรือกำลังจะเรียบจบแล้วกำลังหางานอยู่หรือเปล่า หรือเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่กำลังทำงานอยู่ แต่อยากพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันยุค ทันสมัย หรือแม้แตเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่กำลังทำอาชีพอิสระ หากเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตอยากพุ่งทะยาน เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตควรฝึกทักษะต่างๆ เหล่านี้ จะมีอะไรบ้าง ตามแอดมิน@winsureมาดูได้เลย

1. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทักษะที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นระดับหัวหน้างานเท่านั้นที่ต้องมี ในระดับปฏิบัติงานก็จำเป็นต้องมีทักษะความเป็นผู้นำเช่นกัน เพราะทัศนคติและพฤติกรรมแบบผู้นำจะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้สำเร็จ มีเรื่องของการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร การสร้างอิทธิพลให้กับทีมงานให้ทำตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมาย ทั้งยังต้องมีทักษะในการจัดการคน เช่น การสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจ นำไปสู่แรงบันดาลใจในการทำงาน

2. ทักษะการสื่อสาร (Communication) ปัญหาในการทำงาน บ่อยครั้งจุดเริ่มต้นมาจากการที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง สื่อสารบกพร่อง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สัมฤทธิ์ผล จนนำไปสู่การปฏิบัติตามแบบที่เข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ เสียเวลา เสียความรู้สึก และอาจมีปัญหาการผิดใจกันในทีมด้วย

3. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) ไม่ว่าจะทำอะไร ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องการการแก้ไขแบบปัจจุบันทันด่วน จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เลิกลังเล เพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อย

4. ทักษะในการจัดการ (Management) การจัดการมีความสำคัญอย่างไร มันเป็นการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คนที่จะเป็นผู้จัดการจะต้องรู้ว่าผู้จัดการที่ดีนั้นต้องเป็นอย่างไร บริหารงานอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อใจและนับถือ

5. ทักษะการบริหารเวลา (Time Management) เพราะการทำงานในแต่ละวัน เราต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำหลายอย่าง การบริหารเวลาไม่เป็นจะมีผลต่อการทำงานที่ไม่เสร็จตรงตามเวลา การทำงานที่จัดลำดับความสำคัญไม่เป็น ดังนั้น การบริหารเวลาจะช่วยให้เราใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเวลาว่างให้ได้พักผ่อนมากขึ้นด้วย

6. ทักษะในการวางกลยุทธ์ (Strategy) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถ เมื่อนำมาใช้ในการทำงาน จะมีประโยชน์ต่อการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นระบบการทำงานที่คล่องตัว มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการมุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อยู่รอดได้

7. ทักษะการบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นทักษะที่จำเป็นต้องฝึกปรือให้เชี่ยวชาญสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เนื่องจากเป็นงานด่านหน้าที่ต้องรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าโดยตรง ต้องมีทักษะในการพูดคุยกับผู้คน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การรับมือลูกค้าอารมณ์ร้อน ด้วยจิตใจที่รักในงานบริการ

8. ทักษะการขาย (Sales) จุดประสงค์คือต้องปิดการขายให้ได้ ต้องเข้าใจในสิ่งที่เสนอขาย ต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้า เพราลูกค้าคือผู้ที่จะนำเงินมาให้ ต้องโน้มน้าวใจได้ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตกลงซื้อและยอมจ่ายด้วยความเต็มใจ

9. ทักษะการทำบัญชี (Accounting) กรณีที่บางองค์กรจ้าง outsource ภายนอกที่รับหน้าที่ทำบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อจัดการบัญชีขององค์กรอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพ ไม่ได้มีแผนกบัญชีภายในองค์กร อย่างไรก็ดี ภายในจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่บันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินเบื้องต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลทางบัญชีส่งให้กับบริษัทรับทำบัญชีจัดการอีกที ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการทำบัญชีเบื้องต้น การซื้อ การขาย รายรับ-รายจ่าย เป็นต้น

10. ทักษะการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) คือการมีทักษะด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการทำงานได้อย่างชาญฉลาด การสร้างทีม การกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำแผนงานต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป็นอย่างไรบ้างกับทักษะที่แอดมิน@winsureนำมาฝากในวันนี้ หากเพื่อนๆ อยากก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการก้าวหน้าในงานประจำ หรือพาธุรกิจที่เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตกำลังทำอยู่ให้พุ่งทะยาน ทักษะเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆ ควรศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่ศึกษาทักษะต่างๆ แล้ว และอยากพักผ่อน หรือผ่อนคลาย แอดมิน@winsureแนะนำให้เพื่อนๆ เข้ามาเล่นเกมสล็อตเป็นการผ่อนคลายกันดีกว่า โดยการทักมาเล่นที่ไลน์แอด@winsure นะคะ